Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na:
Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 i 2023, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm.).

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie renowacji studni głębinowej znajdującej się na Stacji Wodociągowej – Pełcznica. 

W załączniku nr 1 przedstawiono mapę z lokalizacją studni oraz kartę hydrologiczną otworu wiertniczego.  

Proponowany zakres prac: 

a)           Pompowanie w celu określenia wydajności studni przed renowacją 

b)           Demontaż rurociągu pionowego wraz z pompą 

c)            Inspekcja studni kamerą TV przed renowacją wraz z zapisem na płycie CD

d)           Czyszczenie mechaniczne i chemiczne części czynnej filtra, wraz z usunięciem złogów związków manganu i żelaza.

e)           Czyszczenie mechaniczne wraz z regeneracją obsypki filtracyjnej

f)            Wypompowanie osadów z dna studni do nominalnej głębokości 

g)           Inspekcja studni kamerą TV po przeprowadzeniu renowacji wraz z zapisem na płycie

h)           Dezynfekcja studni 

i)             Montaż rurociągu pionowego wraz z pompą 

j)             Pompowanie wstępne mające na celu oczyszczenie studni 

k)            Przeprowadzenie badań laboratoryjnych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody przed włączeniem do eksploatacji 

l)             włączenie studni do pracy, wykonanie pomiaru wydajności studni po renowacji 

m)          sporządzenie sprawozdania z przebiegu wykonanych prac 

W ofercie należy przedstawić wartość oferty netto, termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji. 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl lub pocztową na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice do dnia 26.07.2022r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udziela: Kamil Sulej nr tel. 600 910 534

ZEZWOLENIA WĘDKARSKIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje o możliwości wykupienia zezwolenia wędkarskiego na amatorski połów ryb wędką na Zbiorniku Wody Dobromierz. Zezwolenie na 7 dni wędkowania w cenie 100 zł, płatne jest w kasie ZWiK sp. z o.o., po wcześniejszym złożeniu wniosku. Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu (7.00-15.00). Zezwolenia wydawane są raz w tygodniu – ŚRODA w godz. 10:00 – 12:30 w pokoju nr 7 w siedzibie Zakładu osobom, które złożyły wniosek do wtorku danego tygodnia włącznie.

Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb zobowiązane są posiadać przy sobie kartę wędkarską. Z obowiązku tego zwolnione są osoby do lat 14, będące pod opieką osoby dorosłej posiadającej taką kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, które w roku 2021 wykupiły w/w zezwolenia zobowiązane są do zwrotu wypełnionego OBOWIĄZKOWEGO REJESTRU POŁOWÓW WĘDKARSKICH NA WODACH ZWiK ŚWIEBODZICE – za rok 2021. Osobom, które nie zdały w/w rejestru odmawia się wydania zezwolenia na rok 2022.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, ZWiK sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przychodzenie do Zakładu bez osób towarzyszących. Wejście do siedziby Zakładu możliwe jest jedynie z zasłoniętymi maseczką ustami i nosem oraz po dezynfekcji rąk.

Wniosek o wydanie zezwolenia wędkarskiego.

Mapa z zaznaczonymi miejscami, w których dopuszcza się połów ryb wędką.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wdniu 07.01.2022 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej 1 będzie nieczynny.

KOMUNIKAT

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji dnia 31.12.2021 r. będzie czynny do godz. 12:00, a KASA w siedzibie Zakładu przy  ul. Kasztanowej 1 w Świebodzicach w tym dniu będzie czynna do godz. 11:00.

WYBÓR OFERTY – na wykonanie operatów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonanie operatów na pobór wody oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych dla następujących ujęć wody:

 1. Ujęcie wody powierzchniowej na zbiorniku Dobromierz zlokalizowane w Gminie Dobromierz dz. nr 352/3 obr. Dobromierz;
 2. Ujęcie wody powierzchniowej na Potoku Lubiechowska Woda zlokalizowane w Gminie Świebodzice dz. nr 794/2 obr. Śródmieście 3.

Oferta została złożona przez: Przedsiębiorstwo Projektowo – Doradcze WROTECH Sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54 – 616 Wrocław.

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Świebodzicach informuje, że  w dniach  18-19.11.2021 kasa w siedzibie Zakładu przy  ul. Kasztanowej 1 w Świebodzicach będzie nieczynna.

Opłaty  za wodę i ścieki  można dokonywać w kasie przy ul. Świdnickiej 11b

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

REKRUTUJEMY – Pracownik administracyjny

Pracownik administracyjny – Referent ds. dokumentacji 

Zakres obowiązków: 

 • przyjmowanie interesantów
 • prowadzenie rozmów w zakresie realizacji przedmiotu umowy
 • prowadzenie i aktualizowanie bazy danych klientów
 • informowanie o warunkach zawierania umów na dostawę wody i oprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych 
 • opracowywanie wniosków o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz wniosków na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 • sporządzanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków i umów na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 • sporządzanie i prowadzenie  dokumentacji   związanej z gospodarką wodomierzową
 • wystawianie dokumentów sprzedaży za  świadczone usługi
 • współpraca z innymi działami w zakresie realizacji powierzonych obowiązków

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • zapał, zaangażowanie do pracy
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie

Rekrutacja trwa do 19 listopada 

Aplikować można bezpośrednio przez stronę Pracuj.pl Praca Referent / Referentka, ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o., Świebodzice (pracuj.pl)

lub prosimy o składanie CV :

1)      w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,  ul. Kasztanowa 1 (sekretariat)

2)      drogą pocztową na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1,  58-160 Świebodzice

3)      drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zwik.swiebodzice.plo.janik@zwik.swiebodzice.pl

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r. (Dz. Urz. UE L  119  z  04.05.2016 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  w Świebodzicach dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Przypomnienie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Świebodzicach przypomina, że od dnia 30.10.2021 obowiązuje cena dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z „Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzice na okres 3 lat”,, która została zatwierdzona  Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  znak: WR.RZT.070.109.2019.MS z dnia 26 września 2019.

Skip to content