Informator interesanta

INFORMATOR INTERESANTA
Czyli jak załatwić sprawę w ZWiK
w Świebodzicach

 

Uzgodnienie lokalizacji obiektów

 W celu uzyskania opinii dotyczącej uzgodnienia lokalizacji obiektu lub uzbrojenia wod.-kan. należy złożyć wniosek wraz z 2 egzemplarzami mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.

Procedura przyłączania nowych Odbiorców do sieci wod.-kan.

 • Wystąpienie z wnioskiem do ZWiK Spółka z o.o. o zapewnienie dostawy wody i/lub odprowadzanie ścieków wraz z niezbędnymi załącznikami (wzór do pobrania).

 • Zlecenie opracowania projektu technicznego sieci bądź przyłączy wod.-kan. w oparciu o uzyskane techniczne warunki przyłączenia osobie posiadającej uprawnienia do projektowania.

 • Złożenie projektu technicznego do uzgodnienia w ZWiK Spółka z o.o. (wzór do pobrania)

 • Realizacja sieci bądź przyłączy wod.-kan.

 • uzyskanie pozwolenie na zajęcie pasa drogowego

 • wystąpienie z wnioskiem o włączenie sieci bądź przyłączy wod.-kan. do czynnej sieci ZWiKSpółka z o.o.

 • zgłoszenie sieci bądź przyłączy wod.-kan. do przeglądu, przed ich zasypaniem.

 • Odbiór końcowy- złożenie wniosku o dokonanie odbioru technicznego (wzór do pobrania) wraz z wymaganymi przez ZWiK Spółka z o.o. dokumentami:

  • 1 egzemplarz uzgodnionego projektu technicznego sieci bądź przyłączy,

  • protokół z robót zanikowych,

  • protokół z próby ciśnienia wykonanej w obecności pracownika ZWiK Spółka z o.o,

  • oświadczenie Wykonawcy robót,

  • wynik bakteriologicznej analizy wody,

  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w skali 1:500,

  • wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

PLIKI DO POBRANIA:

 

Pliki do pobrania

Skip to content