Infrastruktura

Informacje ogólne

UJĘCIA WODY

 Ujęcia wody powierzchniowe

Zbiornik zaporowy na rz. Strzegomce w Dobromierzu, Zbiornik zaporowy na potoku Poleśnica w Pełcznicy,  Ujęcie brzegowe na potoku Lubiechowska Woda,

 Ujęcia głębinowe 

Studnie głębinowe w Pełcznicy – 2 sztuki,

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Sieć magistralna

Sieć rozdzielcza

Przyłącza

STACJE UZDATNIANIA WODY

Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Dobromierzu;

Stacja Uzdatniani Wody przy ul. Sportowej w Świebodzicach;

Stacja Uzdatniani Wody w Świebodzicach Pełcznicy;

PRZEPOMPOWNIE WODY

Przepompownia wody w Świebodzicach Cierniach

SIEĆ KANALIZACYJNA

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja ogólnospławna

Przyłącza

Na terenie miasta funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna oraz rozdzielcza tj. deszczowa i sanitarna. Osiedla Wilcza Góra, Słoneczne oraz Piastowskie posiadają system kanalizacji rozdzielczej, przy czym kanalizacja sanitarna włączona jest do kolektorów sanitarnych zakończonych oczyszczalnią ścieków. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na obrzeżach miasta Świebodzice. Jej właścicielem jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Stara część miasta posiada kanalizację ogólnospławną, którą ścieki są odprowadzane również do oczyszczalni ścieków za wyjątkiem nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż rzeki Pełcznica, które obecnie są sukcesywnie podłączane do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Na nowych terenach inwestycyjnych budowana jest kanalizacja rozdzielcza.

Dobromierz

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę Świebodzic jest zbiornik wody w Dobromierzu. Zapora spiętrzająca wodę wykonana na rzece Strzegomce ma wysokość 28 m i długość 529 m. Zbiornik Dobromierz został oddany do eksploatacji w 1986r. Woda ujmowana poprzez wieżę ujęciową jest przesyłana do Świebodzic rurociągiem o średnicy 800 mm i długości 10km.

W 1998 roku u podnóża zapory powstała Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody. Proces uzdatniania wody ujmowanej ze zbiornika „Dobromierz” polega na podwójnej filtracji z zastosowaniem filtrów dyskowych i żwirowych, koagulacji oraz końcowej dezynfekcji wody przesyłanej do Świebodzic.

Obecnie woda produkowana w ASUW Dobromierz pokrywa 90% zapotrzebowania miasta Świebodzice. Dobowa produkcja wody wynosi średnio ok. 4500 m³.

 Jakość wody po uzdatnieniu kontrolowana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
ZWiK Spółka z o.o.  prowadzi kontrolę jakości wody w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Prowadzona jest również kontrola jakości wody surowej w zbiorniku „Dobromierz” oraz stanu zdrowotnego ryb żyjących w zbiorniku.

Tereny wokół zbiornika objęte są strefą ochrony sanitarnej i oznakowane są tablicami informacyjnymi.

Teren zbiornika w Dobromierzu jest również objęty programem NATURA 2000, jako system ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego.

Pełcznica

Stacja Uzdatniania Wody w Pełcznicy powstała w 1934 roku i  pobierała wodę ze studni głębinowych odwierconych w lesie otaczającym obiekt. Obecnie wykorzystywane są dwie studnie głębinowe odwiercone w latach 80 – tych ubiegłego wieku. Woda ujmowana ze studni głębinowych nie wymaga uzdatniania – ma bardzo dobre parametry fizyko – chemiczne i bakteriologiczne. Istnieje również możliwość ujmowania wody powierzchniowej ze zbiornika zaporowego na potoku Poleśnica. Woda ujmowana z potoku wymaga uzdatniania poprzez filtrację na filtrach żwirowych oraz koagulację. Przed podaniem do sieci wodociągowej woda poddawana jest dezynfekcji. Obecnie wykorzystywane jest jedynie ujęcie głębinowe. Pokrywa ono ok. 10% zapotrzebowania na wodę miasta Świebodzice. Produkcja dobowa stacji wynosi ok. 500 m³.

Jakość wody po uzdatnieniu kontrolowana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz przez ZWiK Spółka z o.o. w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Kontrola wody surowej w ujęciu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Ujęcie posiada strefę ochrony sanitarnej oznakowaną tablicami informacyjnymi. Celem ochrony jest zabezpieczenie wody przed zanieczyszczeniem w potoku oraz zbiorniku zaporowym.

Świebodzice ul. Sportowa

Ujęcie na potoku Lubiechowska Woda przy ul. Sportowej w Świebodzicach jest ujęciem brzegowym – progowym. W skład ujęcia wchodzą ponadto trzy stawy retencyjno – osadcze o łącznej powierzchni 6200 m² i pojemności 7500 m³ . Ujęcie od roku 1998 eksploatowane jest awaryjnie. Technologia uzdatniania wody z ujęcia polega na filtracji na filtrach żwirowych ciśnieniowych oraz dezynfekcji podchlorynem sodu.

Obecnie Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej działa jako przepompownia strefowa wody podawanej z ASUW Dobromierz poprzez Przepompownię Ciernie. Przepompowywana woda jest tutaj dochlorowywana do stężenia wymaganego przepisami sanitarnymi i podawana do miejskiej sieci wodociągowej.

Urządzenia technologiczne stacji pozostają w pełnej gotowości do pracy i są uruchamiane awaryjnie w przypadku np. braku zasilania energetycznego w Przepompowni Ciernie lub awarii rurociągów przesyłowych Ciernie › ul. Sportowa. Jakość wody surowej w ujęciu badana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 Stacja objęta jest kontrolą jakości wody podawanej do sieci wodociągowej wykonywaną przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz kontrolą w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody realizowaną przez ZWiK Spółka z o.o.

Ujęcie posiada strefę ochrony sanitarnej oznakowaną tablicami informacyjnymi.

Ciernie

Stacja Wodociągowa w Cierniach jest przepompownią strefową w skład której wchodzi:

  • Zbiornik wody o pojemności 4500 m³;

  • Zespoły pompowe;

  • Chlorownia;

Do zbiornika dopływa woda z ASUW Dobromierz rurociągiem o średnicy 800 mm i długości ok. 10 km. Woda jest dochlorowywana w zależności od potrzeb i przepompowywania do SUW ul. Sportowa i  bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej. Z przepompowni w Cierniach zasilana jest  sieć wodociągowa na terenie Cierni oraz Mokrzeszów.

           W przepompowni Ciernie prowadzona jest kontrola jakości wody dopływającej z Dobromierza rurociągiem o średnicy 800 mm. oraz wody pompowanej z przepompowni do Odbiorców.

 Nadzór nad jakością wody sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz ZWiK Spółka z o.o. w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Skip to content