O Nas

WŁADZE SPÓŁKI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną  w dniu 12.08.1998 r. w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Aktualny nr KSR 0000146255.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Władzami Spółki są:
Zgromadzenie Wspólników
100% udziałów w ZWiK spółka z o.o. posiada gmina Świebodzice.

Rada Nadzorcza:

 • Ryszard Kuc – przewodniczący
 • Grzegorz Sulima- sekretarz

 • Barbara Słotwińska – członek

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powoływany przez Radę Nadzorczą na 3-letnią  kadencję. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

 • Grzegorz Cabanek – Prezes Zarządu

Władze Spółki pełnią swoje funkcje w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Umowy Spółki.

MISJA SPÓŁKI

Codziennie staramy się aby firma wodna i firma niezawodna znaczyły to samo.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 • Utrzymanie i eksploatacja miejskiego systemu wodociągowego oraz miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej ogólnospławnej na zasadach i w granicach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych.

 • Produkcja i dostawa wody dla odbiorców podłączonych do miejskiego systemu wodociągowego Spółki.

 • Dostawa wody dla odbiorców spoza terenu miasta Świebodzice, podłączonych do systemu wodociągowego Spółki na podstawie zawartych umów o dostawę wody.

 • Odbiór ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej Spółki oraz ich odprowadzanie w celu oczyszczania.

 • Odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców spoza miasta Świebodzice podłączonych do systemu kanalizacyjnego Spółki na podstawie zawartych umów o odbiór ścieków.

 • Prowadzenie sprzedaży i rozliczeń z odbiorcami z tytułu realizacji usług wymienionych w punktach od 2 do 5.

 • Prowadzenie inwestycji w zakresie realizacji i rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w ramach posiadanych funduszy.

 • Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów eksploatacyjnych sieci, obiektów i urządzeń.

 • Wydawanie związanych z przedmiotem Spółki zapewnień na dostawę wody i odbiór ścieków, określanie warunków technicznych przyłączenia, dokonywanie odbiorów technicznych, zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

 • Kontrola jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków.

 • Wykonywanie usług instalacyjnych, transportowo-sprzętowych, wynajmu obiektów i pomieszczeń Spółki.

 • Prowadzenie działalności handlowej.

Skip to content