Gospodarka rybacka

W związku z licznymi pytaniami wędkarzy dotyczącymi warunków uzyskania pozwoleń na amatorski połów ryb informujemy:

  1. Decyzją administracyjną z dnia 6.11 1998r. wydaną przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu znak OŚ-IV-6210/139/98 ustanowiono dla ujęcia wody na zbiorniku „Dobromierz” strefy ochrony sanitarnej:
  • teren ochrony bezpośredniej – obejmujący zbiornik Dobromierz wraz z pasem linii brzegowej;
  • teren ochrony pośredniej – zewnętrzny i wewnętrzny obejmujący zlewnię rzeki Strzegomka wraz z dopływami.

Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują m.in. następujące zakazy i nakazy:

  • zabrania się użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody;
  • ogranicza się do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy urządzeniach wodnych.
  1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świebodzicach jako użytkownik obwodu rybackiego „Obwód rybacki IV.5 Zbiornik Dobromierz na rzece Strzegomka nr 1” jest zobowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką zgodną z założeniami operatu rybackiego.
  2. Zbiornik Dobromierz leży na terenie objętym programem Natura 2000 jako system ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
    w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych charakterystycznych dla rejonów biogeograficznych. Podstawą prawną tworzenia sieci NATURA 2000 są odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej, które zostały transponowane do prawa polskiego, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Art. 36 cytowanej ustawy mówi, że prowadzenie amatorskiego połowu ryb na obszarze NATURA 2000 jest dozwolone wyłącznie w zakresie w jakim nie narusza to zakazów obowiązujących na tych obszarach.

OCENA GOSPODARKI RYBACKIEJ NA ZBIORNIKU DOBROMIERZ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.6 ust 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym [tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 66, poz. 750

ze zm.] oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej) Urząd Marszałkowski ocenia działania prowadzone w obwodach rybackich, ocena dotyczy dokumentów związanych z prowadzoną gospodarką rybacką.

W okresie 26.09 2008 – 13.11 2008 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeprowadził taką ocenę w tutejszym obwodzie rybackim – wypadła ona pozytywnie.

Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim: „IV.5. Obwód rybacki Zbiornik Dobromierz na rzece Strzegomka nr 1” zamieszczamy w pełnej treści.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świebodzicach od 2005 r. jest użytkownikiem obwodu rybackiego o nazwie „IV.5 Obwód rybacki Zbiornik Dobromierz na rzece Strzegomka nr 1”.

Gospodarka Rybacka prowadzona na Zbiorniku Dobromierz, jest niezwykle ważna. Sposób jej prowadzenia ma niewątpliwy wpływ na jakość magazynowanej wody w Zbiorniku Dobromierz. Z tych powodów ZWiK Sp. z o.o. w Świebodzicach dokłada wielu starań aby dobrze wykonywać powierzone zadanie.

Wszelkie działania podejmowane przez ZWiK są nadzorowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który jest właścicielem obwodu rybackiego. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki rybackiej pod względem formalno – prawnym pełni również Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Skip to content