Jakość Wody

Jakość wody jest badana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U 2002 nr 204 poz.1728, dotyczy wody pobieranej ze Zbiornika Dobromierz oraz Potoków: Poleśnica i Lubiechowska Woda) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294, dotyczy wody pobieranej z sieci). Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ma ustalone punkty poboru, są one zlokalizowane odpowiednio w:

  • ujęciu wody;

  • w miejscu wprowadzania wody do sieci;

  • na przepompowniach;

  • u odbiorców.

ZWiK Spółka z o.o. jest zobowiązany zgodnie z powyższymi przepisami do kontrolowania jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego (obejmuje parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne) oraz przeglądowego (jest to monitoring kontrolny rozszerzony o kilkanaście dodatkowych parametrów chemicznych i mikrobiologicznych). ZWiK Spółka z o.o nie posiada własnego laboratorium, dlatego zleca pobór oraz wykonanie analiz wody. Nadzór nad jakością wody pełni Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POGORSZENIA SIĘ JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 
NA TERENIE MIASTA ŚWIEBODZICE 

Pliki do pobrania

Skip to content