Ochrona ujęć wody

OCHRONA UJĘĆ WODY

Woda jest niezwykle cennym składnikiem warunkującym życie, dlatego do korzystania z jej zasobów ma prawo każdy. Korzystanie to ogranicza się jednak do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego, rekreacji, uprawiania sportów wodnych oraz wędkarstwa.

Zasoby wodne jako integralna część środowiska podlegają również ochronie. Ochrona ta ma na celu utrzymanie lub poprawę jakości wody, jest to szczególnie ważne gdy woda jest ujmowana do picia.
Jednym ze sposobów ochrony zasobów wodnych jest ustanawianie stref ochrony sanitarnej. ( Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. z późn. zm. )

Strefy ochrony sanitarnej jest to obszar poddany zakazom i nakazom oraz ograniczeniom. Strefę ochrony dzieli się na:

 • teren ochrony bezpośredniej;

 • teren ochrony pośredniej;

 • wewnętrzny;

 • zewnętrzny;

Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują m.in. następujące nakazy i zakazy:

 • zabrania się użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody,

 • ogranicza się do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy urządzeniach wodnych.

W strefach ochrony pośredniej obowiązują m.in. następujące zakazy:

 • wprowadzania ścieków do wód i do ziemi,

 • lokalizowania wysypisk odpadów i wylewisk odpadów płynnych,

 • urządzania obozowisk i uprawiania sportów wodnych,

 • stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,

 • mycia pojazdów mechanicznych,

 • lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt.

Na podstawie Rozporządzenia ministra Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody, zostały wydane decyzje ustanawiające strefy ochrony sanitarnej dla poniższych obiektów.

ZBIORNIK DOBROMIERZ

Zbiornik Dobromierz jako główne źródło zaopatrzenia w wodę pitna dla Świebodzic objęty jest ochroną.
Decyzja administracyjną z 6.11 1998r. Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu ustanowiono dla zbiornika strefy ochrony sanitarnej bezpośrednią i pośrednią obejmujące cały zbiornik oraz rzekę Strzegomka wraz z dopływami.

Tereny stref są oznakowane tablicami informacyjnymi, część terenu ochrony bezpośredniej od strony Dobromierza jest ogrodzona. Tablice zainstalowane w strefach zbiornika informują o zakazie wstępu co jest równoznaczne z zakazem kąpieli.

Osobom które naruszają obowiązujące nakazy i zakazy grożą kary w postaci mandatów.
Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 6 stycznia 2004 roku został ustanowiony obwód rybacki noszący nazwę „IV.5. Obwód rybacki Zbiornik Dobromierz na rzece Strzegomka nr 1”. Jedynym użytkownikiem obwodu obejmującego sam zbiornik „Dobromierz” oraz wody rzeki Strzegomka od źródeł do zbiornika jest ZWiK Spółka z o.o. w Świebodzicach.

Wody zbiornika Dobromierz nie są udostępniane do celów wędkarskich, połów ryb na zbiorniku jest więc kłusownictwem. Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym ściganie działań kłusowniczych należy do Państwowej Straży Rybackiej.

Na odcinku drogi krajowej 375 między Dobromierzem a Pietrzykowem oraz drogi krajowej 34 między Siodłkowicami a Dobromierzem obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju. Dodatkowo wjazdy w strefy ochrony bezpośredniej są zabezpieczone szlabanami.

STUDNIE PODZIEMNE zlokalizowane w dzielnicy Pełcznica

Decyzja administracyjną z dnia 31 sierpnia 1981r. ustanowiono strefę ochrony sanitarnej bezpośrednia i pośrednią dla ujęcia wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody.
Teren w którym znajdują się dwie studnie podziemne jak i Zakład Uzdatniania Wody jest ogrodzony oraz oznakowany. Na terenach strefy ochrony sanitarnej wód podziemnych i zakładu uzdatniania wody ogranicza się korzystanie z wód i gruntów jedynie dla prowadzenia prac związanych z eksploatacją i konserwacją ujęć wody i Zakładu Uzdatniania Wody.

ZBIORNIK POLEŚNICA

Jako zbiornika magazynujący wodę do picia objęty jest ochrona sanitarną.

Strefa ochrony sanitarnej obejmuje:

 • teren ochrony bezpośredniej w skład którego wchodzi zbiornik zaporowy utworzony za potoku Poleśnica,

 • teren ochrony pośredniej obejmujący teren zlewni potoku Poleśnica do przekroju ujęcia.

Zbiornik zaporowy Poleśnica jest ogrodzony i oznakowany tablicami informującymi, o obowiązującym zakazie wstępu pod groźbą kary administracyjnej.

POTOK LUBIECHOWSKA WODA

Potok Lubiechowska Woda przy ul. Sportowej w Świebodzicach przez ujęcie brzegowo – progowe zasila trzy stawy retencyjno – osadcze. Stawy znajdują się na terenie Stacji Uzdatniania Wody i są ogrodzone. Potok Lubiechowska Woda objęty jest terenem ochrony sanitarnej bezpośredniej jest to teren wzdłuż potoku o pasie szerokości 30m z wyjątkiem wsi Lubiechów oraz pośredniej obejmujący teren zlewni Potoku Lubiechowska Woda.

Skip to content