Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 3 szt. instalacji fotowoltaicznych

Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (ZWiK) z siedzibą przy ul. Kasztanowej 1 w Świebodzicach (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenie oferty na wykonanie 3 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 49-50kWp każda, na terenie stacji wodociągowych ZWiK w Świebodzicach. Na terenie stacji wodociągowej SW Sportowa posadowionej na nieruchomości nr 794/2 obręb Śródmieście 3 ma być wybudowana jedna instalacja fotowoltaiczna naziemna. Na terenie stacji wodociągowej SW Ciernie posadowionej na nieruchomości nr 370 obręb Ciernie 4 mają być wybudowane dwie instalacje fotowoltaiczna – jedna naziemna a druga na dachu budynku. Instalacje mają być wykonane z materiałów własnych Wykonawcy.

I. SPECYFIKACJA JEDNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ: 

moc instalacji w zakresie 49-50kWp

 • panele monokrystaliczne o mocy min.370 Wp
 • odporność modułu min 5400Pa
 • temperatura pracy: -40oC –   +85oC
 • nominalna temperatura pracy ogniwa: 45±2oC
 • dodatnia tolerancja mocy paneli fotowoltaicznych: 0 – +5W
 • sprawność modułu min. : 20%
 • klasa bezpieczeństwa: min. klasa II
 • pokrycie paneli: szkło hartowane o grubości min. 3,2mm
 • inwerter fotowoltaiczny o sprawność co najmniej 98,5% (wg norm europejskich)
 • przewody AC i DC
 • konstrukcja nośna dostosowana do wymogów projektowych
 • projekt instalacji fotowoltaicznej ( wraz z wizualizacją rozmieszczenia paneli)
 • uzgodnienie projektu instalacji z odpowiednimi instytucjami
 • całoroczna obsługa techniczna instalacji w okresie trwania gwarancji (min.5 lat), wraz z corocznymi przeglądami technicznymi
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego i europejskiego
 • montaż, konfiguracja i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów
 • gwarancja producenta min. 12 lat na inwerter i moduły fotowoltaiczne
 • gwarancja na roboty budowlane min. 60 miesięcy 

II. WYMAGANIA I INFORMACJE OGÓLNE:

 • gwarancja minimum 60 miesiący na poprawne działanie instalacji
 • zapewnienie bezpłatnego serwisu instalacji fotowoltaicznej w zakresie zgodnym z instrukcją eksploatacji w okresie gwarancyjnym
 • w przypadku awarii zagrażających życiu ludzkiemu i/lub bezpieczeństwu  współistniejących obiektów, czas reakcji serwisu na zgłoszenie max. 24h
 • szkolenie dla załogi Zamawiającego dotyczące obsługi i eksploatacji
 • czas wykonania instalacji 60 dni od dnia podpisania umowy

ZWiK stara się o pożyczkę finansową na budowę instalacji fotowoltaicznych od  Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych (TISE).

W związku z powyższym zapłata za wykonanie instalacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od TISE. Umowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie podpisana po otrzymaniu zapewnienia otrzymania środków finansowych od TISE. W przypadku nieotrzymania środków finansowych od TISE postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy zostanie unieważnione.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY

      Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę poszczególnych instalacji fotowoltaicznych
 2. Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej
 3. Specyfikację techniczną instalacji fotowoltaicznych
 4. Projekt umowy na wykonanie instalacji
 5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z  (projekt umowy).
 6. Opis doświadczenia Wykonawcy

IV. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta powinna zostać złożona w siedzibie Zamawiającego do dnia 2021.10.19 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z opisem „OFERTA NA WYKONANIE INSTALCJI FOTOWOLTAICZNYCH nie otwierać przed dniem 2021.10.19 do godz. 10.00″

W dniu wyznaczonym jako ostateczny na składanie ofert Zamawiający dokona ich otwarcia oraz oceny. Na podstawie dokonanej oceny zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

V. SPOSÓB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 • CENA
 • WARUNKI GWARANCJI
 • MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA CAŁOROCZNEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ INSTALACJI
 • DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

*********************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi dot. oferty na wykonanie 3 szt. instalacji fotowoltaicznych

*********************************************************************************************************

Dodaj komentarz

Skip to content