KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wdniu 07.01.2022 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej 1 będzie nieczynny.

KOMUNIKAT

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji dnia 31.12.2021 r. będzie czynny do godz. 12:00, a KASA w siedzibie Zakładu przy  ul. Kasztanowej 1 w Świebodzicach w tym dniu będzie czynna do godz. 11:00.

WYBÓR OFERTY – na wykonanie operatów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonanie operatów na pobór wody oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych dla następujących ujęć wody:

 1. Ujęcie wody powierzchniowej na zbiorniku Dobromierz zlokalizowane w Gminie Dobromierz dz. nr 352/3 obr. Dobromierz;
 2. Ujęcie wody powierzchniowej na Potoku Lubiechowska Woda zlokalizowane w Gminie Świebodzice dz. nr 794/2 obr. Śródmieście 3.

Oferta została złożona przez: Przedsiębiorstwo Projektowo – Doradcze WROTECH Sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54 – 616 Wrocław.

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Świebodzicach informuje, że  w dniach  18-19.11.2021 kasa w siedzibie Zakładu przy  ul. Kasztanowej 1 w Świebodzicach będzie nieczynna.

Opłaty  za wodę i ścieki  można dokonywać w kasie przy ul. Świdnickiej 11b

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

REKRUTUJEMY – Pracownik administracyjny

Pracownik administracyjny – Referent ds. dokumentacji 

Zakres obowiązków: 

 • przyjmowanie interesantów
 • prowadzenie rozmów w zakresie realizacji przedmiotu umowy
 • prowadzenie i aktualizowanie bazy danych klientów
 • informowanie o warunkach zawierania umów na dostawę wody i oprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych 
 • opracowywanie wniosków o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz wniosków na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 • sporządzanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków i umów na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 • sporządzanie i prowadzenie  dokumentacji   związanej z gospodarką wodomierzową
 • wystawianie dokumentów sprzedaży za  świadczone usługi
 • współpraca z innymi działami w zakresie realizacji powierzonych obowiązków

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • zapał, zaangażowanie do pracy
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie

Rekrutacja trwa do 19 listopada 

Aplikować można bezpośrednio przez stronę Pracuj.pl Praca Referent / Referentka, ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o., Świebodzice (pracuj.pl)

lub prosimy o składanie CV :

1)      w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,  ul. Kasztanowa 1 (sekretariat)

2)      drogą pocztową na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1,  58-160 Świebodzice

3)      drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zwik.swiebodzice.plo.janik@zwik.swiebodzice.pl

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r. (Dz. Urz. UE L  119  z  04.05.2016 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  w Świebodzicach dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Przypomnienie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Świebodzicach przypomina, że od dnia 30.10.2021 obowiązuje cena dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z „Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzice na okres 3 lat”,, która została zatwierdzona  Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  znak: WR.RZT.070.109.2019.MS z dnia 26 września 2019.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na stacjach wodociągowych – WYBÓR WYKONAWCY

Rozstrzygnięcie wyboru Wykonawcy do realizacji zadania pn. „ Montaż instalacji fotowoltaicznej na stacjach wodociągowych”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasztanowej 1 w Świebodzicach dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn. „ Montaż instalacji fotowoltaicznej na stacjach wodociągowych”

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ECOGRID  ul. Środkowa 6, 58-309 Wałbrzych

Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 3 szt. instalacji fotowoltaicznych

Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (ZWiK) z siedzibą przy ul. Kasztanowej 1 w Świebodzicach (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenie oferty na wykonanie 3 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 49-50kWp każda, na terenie stacji wodociągowych ZWiK w Świebodzicach. Na terenie stacji wodociągowej SW Sportowa posadowionej na nieruchomości nr 794/2 obręb Śródmieście 3 ma być wybudowana jedna instalacja fotowoltaiczna naziemna. Na terenie stacji wodociągowej SW Ciernie posadowionej na nieruchomości nr 370 obręb Ciernie 4 mają być wybudowane dwie instalacje fotowoltaiczna – jedna naziemna a druga na dachu budynku. Instalacje mają być wykonane z materiałów własnych Wykonawcy.

I. SPECYFIKACJA JEDNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ: 

moc instalacji w zakresie 49-50kWp

 • panele monokrystaliczne o mocy min.370 Wp
 • odporność modułu min 5400Pa
 • temperatura pracy: -40oC –   +85oC
 • nominalna temperatura pracy ogniwa: 45±2oC
 • dodatnia tolerancja mocy paneli fotowoltaicznych: 0 – +5W
 • sprawność modułu min. : 20%
 • klasa bezpieczeństwa: min. klasa II
 • pokrycie paneli: szkło hartowane o grubości min. 3,2mm
 • inwerter fotowoltaiczny o sprawność co najmniej 98,5% (wg norm europejskich)
 • przewody AC i DC
 • konstrukcja nośna dostosowana do wymogów projektowych
 • projekt instalacji fotowoltaicznej ( wraz z wizualizacją rozmieszczenia paneli)
 • uzgodnienie projektu instalacji z odpowiednimi instytucjami
 • całoroczna obsługa techniczna instalacji w okresie trwania gwarancji (min.5 lat), wraz z corocznymi przeglądami technicznymi
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego i europejskiego
 • montaż, konfiguracja i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów
 • gwarancja producenta min. 12 lat na inwerter i moduły fotowoltaiczne
 • gwarancja na roboty budowlane min. 60 miesięcy 

II. WYMAGANIA I INFORMACJE OGÓLNE:

 • gwarancja minimum 60 miesiący na poprawne działanie instalacji
 • zapewnienie bezpłatnego serwisu instalacji fotowoltaicznej w zakresie zgodnym z instrukcją eksploatacji w okresie gwarancyjnym
 • w przypadku awarii zagrażających życiu ludzkiemu i/lub bezpieczeństwu  współistniejących obiektów, czas reakcji serwisu na zgłoszenie max. 24h
 • szkolenie dla załogi Zamawiającego dotyczące obsługi i eksploatacji
 • czas wykonania instalacji 60 dni od dnia podpisania umowy

ZWiK stara się o pożyczkę finansową na budowę instalacji fotowoltaicznych od  Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych (TISE).

W związku z powyższym zapłata za wykonanie instalacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od TISE. Umowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie podpisana po otrzymaniu zapewnienia otrzymania środków finansowych od TISE. W przypadku nieotrzymania środków finansowych od TISE postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy zostanie unieważnione.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY

      Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę poszczególnych instalacji fotowoltaicznych
 2. Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej
 3. Specyfikację techniczną instalacji fotowoltaicznych
 4. Projekt umowy na wykonanie instalacji
 5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z  (projekt umowy).
 6. Opis doświadczenia Wykonawcy

IV. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta powinna zostać złożona w siedzibie Zamawiającego do dnia 2021.10.19 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z opisem „OFERTA NA WYKONANIE INSTALCJI FOTOWOLTAICZNYCH nie otwierać przed dniem 2021.10.19 do godz. 10.00″

W dniu wyznaczonym jako ostateczny na składanie ofert Zamawiający dokona ich otwarcia oraz oceny. Na podstawie dokonanej oceny zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

V. SPOSÓB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 • CENA
 • WARUNKI GWARANCJI
 • MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA CAŁOROCZNEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ INSTALACJI
 • DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

*********************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi dot. oferty na wykonanie 3 szt. instalacji fotowoltaicznych

*********************************************************************************************************

Rekrutacja – Elektryk / Elektromonter

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko : Elektryk / Elektromonter

Szczegółowe informacje w serwisie Pracuj.pl -> https://www.pracuj.pl/praca/elektryk-swiebodzice,oferta,500140147

Rekrutacja trwa do 22 października 2021 r.

Aplikować można bezpośrednio przez stronę Pracuj.pl lub prosimy o składanie CV :

1)      bezpośrednio w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,  ul. Kasztanowa 1 (sekretariat)

2)      drogą pocztową na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,  ul. Kasztanowa 1,  58-160 Świebodzice

3)      drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@zwik.swiebodzice.plo.janik@zwik.swiebodzice.pl

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r. (Dz. Urz. UE L  119  z  04.05.2016 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  w Świebodzicach dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Skip to content