Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 


Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i 2021, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 ze zm.).

 1. ZMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kasztanowa 1 58-160 Świebodzice NIP: 8840007965, REGON: 890690432.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i 2021, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 ze zm.). Dodatkowe dane informacyjne o Zamawiającym zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 1. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY:

Oferty składać mogą:

 1. Podmioty określone ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421);
 2. Podmioty, które zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, definiowanej ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421);
 3. Podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu badania ustawowego,
  w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z branży komunalnej, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 ze zm.).

Wymagane doświadczenia to: wykonanie co najmniej pięciu (5) badań ustawowych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2014 – 2019, przynajmniej dwóch różnych spółkach prawa handlowego z branży komunalnej, których suma bilansowa przekraczała 20 mln zł.

Potwierdzeniem posiadanego doświadczenia jest oświadczenie umocowanego przedstawiciela wykonawcy (firmy audytorskiej). 

 1. Kluczowy biegły rewident, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421), który posiada udokumentowane doświadczenie przeprowadzenia przynajmniej trzech (3) badań ustawowych w okresie 2014-2019 spółkach prawa handlowego z branży komunalnej, których suma bilansowa przekraczała 20 mln zł.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:

Joanna Babiarz, tel. 74 660-66-56, sekretariat@zwik.swiebodzice.pl 

 1. TERMIN WYKONANIA BADANIA
 1. Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku
 2. Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku
 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Nazwa i adres firmy audytorskiej, forma działalności i nr rejestru, nr wpisu na listę PANA. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 2;
 1. Odpis dokumentu potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 2. Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów dotyczących posiadania doświadczenia w badaniu ustawowym sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z branży komunalnej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3;
 3. Skład zespołu przeprowadzającego badanie – osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1089 z póź.zm.).

Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta wskazanego przez oferenta o spełnieniu wymogów dotyczących posiadania doświadczenia w badaniu ustawowym sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z branży komunalnej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4.

Dopuszcza się możliwość zmiany kluczowego biegłego rewidenta. Na tę okoliczność wymagane je złożenie nowego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4.

 1. Cena oferty netto i brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy audytorskiej.
 1. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 20 października 2020 r.; 
 2. Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego: ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice, bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty;
 3. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Sekretariatu ZWiK sp. z o.o.; 
 4. Pisemne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją” Oferta badania sprawozdania finansowego ZWiK sp. z o.o. za lata: 2020 i 2021”;
 5. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
 1. WYBÓR OFERT
 1. Nie później niż do dnia 13 listopada 2020 r. Rada  Nadzorcza Zamawiającego dokona wyboru ofert;
 1. Do wybranego podmiotu zostanie wysłana informacja o wyborze;
 1. Umowa na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za rok 2020 i 2021 zostanie zawarta między wybranym Oferentem a Zamawiającym w terminie 7 dni od daty wyboru Oferenta.
 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1: Wybrane informacje o Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.;

Załącznik nr 2: Szablon oferty;

Załącznik nr 3: Oświadczenie firmy audytorskiej;

Załącznik nr 4: Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta.

Załącznik nr 1

Wybrane informacje dotyczące Zamawiającego:

INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa jednostkiZakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Adres58 – 160 Świebodzice, ul. Kasztanowa 1
Nr telefonu i faksutel.  +48 (74) 660 66 56
Adres mailowy sekretariatu Kanclerza i Kwestorasekretariat@zwik.swiebodzice.pl
Adres głównej strony internetowejhttps://www.zwik.swiebodzice.pl/
Forma prawnaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr NIP8840007965
Nr REGON890690432
Kod PKD 36.00.Z
Przedmiot działalności Dostawa wody i odprowadzanie ścieków
Organ dokonujący wyboru Rada Nadzorcza
WYBRANE INFORMACJE NA PODSTAWIE DANYCH ROKU 2019 /tys. zł/
Suma bilansowa26 786,1
Aktywa trwałe, w tym:24 101,1
Rzeczowe aktywa trwałe24 100,4
Inwestycje długoterminowe0
Kapitał (fundusz własny), w tym:25 461,0
Zysk (strata) netto-1 474,0
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi11 770,7
Koszty działalności operacyjnej13 210,0
Pozostałe przychody operacyjne259,1
Pozostałe koszty operacyjne339,5
Sposób ewidencji kosztówUkład rodzajowy i funkcjonalny (4/5)
ZATRUDNIENIE W 2019 ROKU
Przeciętne zatrudnienie61,8 

Załącznik nr 2

OFERTA

Badanie ustawowe sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

za lata 2020, 2021

 1. Nazwa firmy audytorskiej: …………………………………………
 1. Adres firmy audytorskiej: …………………………………………
 1. Forma działalności: ……….. 
 1. Nazwa rejestru: ………………..……..nr wpisu: …………………………
 1. Osoby reprezentujące firmę audytorską: ..……………………………………
 1. Numer wpisu na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego: ……………….
 1. Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta wyznaczonego do przeprowadzenia badania: ………………………………
 1. Imiona i nazwiska pozostałych osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie: ……………………..
 1. Cena ofertowa za wykonanie usługi – badanie ustawowe sprawozdania finansowego za:
 1. 2020 rok: netto………….. zł; vat:……………… zł brutto:……………..;
 2. 2021 rok: netto………….. zł; vat:……………… zł brutto:……………..;

Do oferty załączam:

 1. Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów posiadania doświadczenia według otrzymanego wzoru (Załącznik nr 3).
 3. Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta według otrzymanego wzoru (Załącznik nr 4).

……………………………………………………

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania firmy audytorskiej

Załącznik nr 3

Oświadczenie

Oświadczam, że firma audytorska …………………………………………………….. (nazwa) 

wpisana na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod nr …………. 

przeprowadziła w latach 2014 – 2019 co najmniej pięć (5) badań ustawowych sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z branży komunalnej, których suma bilansowa przekraczała 20 mln zł. Badania te dotyczyły przynajmniej dwóch różnych spółek prawa handlowego z branży komunalnej.

Spółki prawa handlowego z branży komunalnej spełniające kryteria określone w oświadczeniu.

Lp.Nazwa spółek prawa handlowego z branży komunalnejRok badaniaSuma bilansowa
1


2


3


4


5


Załącznik nr 4

Imię i nazwisko biegłego rewidenta: ……………….

Nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów: …………

Oświadczenie

Ja, …………………………..………………………, oświadczam, że jako kluczowy biegły rewident w latach 2014 – 2019 przeprowadziłam/przeprowadziłem przynajmniej trzy (3) badania ustawowe sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z branży komunalnej, których suma bilansowa przekraczała 20 mln zł. 

Spółki prawa handlowego z branży komunalnej spełniające kryteria określone w oświadczeniu.

Lp.Nazwa spółek prawa handlowego z branży komunalnejRok badaniaSuma bilansowa
1


2


3


…………………………………………………………………

Podpis osoby wskazanej przez firmę audytorską jako kluczowy biegły rewident

Pliki do pobrania

Skip to content