Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 


Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i 2021, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 ze zm.).

Zobacz więcej szczegółów

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy
ul. Kasztanowej 1 zwany dalej Sprzedającym ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż n/w ruchomości :
I. Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji – Jelcz 315 ,nr podwozia
00853,nr silnika 08810108883 rok prod. 1981, aktualny PT (cena minimalna:
10 000 zł netto)
II. Samochód do oczyszczania wpustów ulicznych – STAR SW-21,nr nadwozia
96023,nr silnika 116760, rok prod. 1982, aktualny PT (cena minimalna: 10 000 zł
netto)

 1. Termin składania ofert upływa dnia 2020.09.11 o godz. 10.00
 2. Ruchomości, przeznaczone na przetarg, można obejrzeć w siedzibie sprzedającego do dnia 2020.09.10 w godzinach od 08.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Osobą upoważnianą do kontaktu ze strony Sprzedającego jest Robert Kania nr telefonu 501 589 519
 3. Wszczęcie przetargu następuje poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ZWiK Sp. z .o.o. w Świebodzicach oraz stronie internetowej
  www.zwikswiebodzice.pl
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2020.09.14 o godz.10.00. Po otwarciu ofert Komisja przetargowa Sprzedającego sporządza protokół z przetargu i umieszcza go na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warunki uczestnictwa w przetargu

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę zgodnie z
wymaganiami do dnia 2020.09.11 do godz. 10.00.

 1. Wniesienie wadium na zakup ruchomości w wysokości 10% ceny minimalnej
  przelewem na konto nr : 49 1090 2356 0000 0006 0005 8048 z odpowiednim tytułem(nazwa pojazdu) przed terminem składania ofert.
 2. Oferent może złożyć ofertę na zakup tylko tych ruchomości których kupnem jest
  zainteresowany.
 3. Ofertę należy złożyć do dnia 2020.09.11 do godz. 10.00 w siedzibie ZWiK w
  zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący „ Oferta na zakup ruchomości-nie otwierać przed dniem 2020.09.14 do godz. 10.00”. Oferta musi być złożona na druku oferty stanowiącej zał nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami o których mowa na druku oferty ( Wypis z RDG KRS, dowód wpłaty wadium i inne )
 4. Oferty które wpłyną po terminie nie będą brały udziału w przetargu i zostaną odesłane
  przez Sprzedającego do Oferenta bez ich otwierania .
 5. Oferty które będą zawierały cenę mniejszą od minimalnej zostaną odrzucone
 6. W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Oferenci którzy zaoferowali taką samą cenę zostaną niezwłocznie wezwani przez Sprzedającego do złożenia ofert dodatkowych
 7. Z Oferentem który zaproponuje najwyższą cenę Sprzedający podpisze umowę kupna zgodnie z załączonym wzorem zał nr 3
 8. Wydanie ruchomości zwycięzcy przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna oraz protokołu odbioru nabytej ruchomości zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.Nabyte w przetargu ruchomości, będą przez kupujących odbierane niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna na koszt własny, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze
  Sprzedającym.
 9. Wniesione wadium przez Oferenta który zaoferował najwyższą cenę zostanie
  zaliczone w poczet ceny sprzedaży.
 10. Wniesione wadium przez Oferenta który nie zaoferował najwyższej ceny zostanie
  zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe.
 11. Wadium ulega przepadkowi gdy Oferent który zaoferował najwyższą cenę uchyla się od zawarcia umowy kupna

Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr1: Druk oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika przetargu
Załącznik nr 3: Umowa kupna – sprzedaży.
Załącznik nr 4: Protokół odbioru nabytej ruchomości

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy
ul. Kasztanowej 1 zwany dalej Sprzedającym ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż n/w ruchomości :
I. Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji – Jelcz 315 ,nr podwozia
00853,nr silnika 08810108883 rok prod. 1981, aktualny PT (cena minimalna:
15 000 zł netto)
II. Samochód do oczyszczania wpustów ulicznych – STAR SW-21,nr nadwozia
96023,nr silnika 116760, rok prod. 1982, aktualny PT (cena minimalna: 15 000 zł
netto)

 1. Termin składania ofert upływa dnia 2020.07.28 o godz. 10.00
 2. Ruchomości, przeznaczone na przetarg, można obejrzeć w siedzibie sprzedającego do dnia 2020.07.27 w godzinach od 08.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Osobą upoważnianą do kontaktu ze strony Sprzedającego jest Robert Kania nr telefonu 501 589 519
 3. Wszczęcie przetargu następuje poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ZWiK Sp. z .o.o. w Świebodzicach oraz stronie internetowej
  www.zwikswiebodzice.pl
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2020.07.28 o godz.10.00. Po otwarciu ofert Komisja przetargowa Sprzedającego sporządza protokół z przetargu i umieszcza go na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warunki uczestnictwa w przetargu

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę zgodnie z
wymaganiami do dnia 2020.07.28 do godz. 10.00.

 1. Wniesienie wadium na zakup ruchomości w wysokości 10% ceny minimalnej
  przelewem na konto nr : 49 1090 2356 0000 0006 0005 8048 z odpowiednim tytułem przed terminem składania ofert.
 2. Oferent może złożyć ofertę na zakup tylko tych ruchomości których kupnem jest
  zainteresowany.
 3. Ofertę należy złożyć do dnia 2020.07.28 do godz. 10.00 w siedzibie ZWiK w
  zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący „ Oferta na zakup ruchomości-nie otwierać przed dniem 2020.07.28 do godz. 10.00”. Oferta musi być złożona na druku oferty stanowiącej zał nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami o których mowa na druku oferty ( Wypis z RDG KRS, dowód wpłaty wadium i inne )
 4. Oferty które wpłyną po terminie nie będą brały udziału w przetargu i zostaną odesłane
  przez Sprzedającego do Oferenta bez ich otwierania .
 5. Oferty które będą zawierały cenę mniejszą od minimalnej zostaną odrzucone
 6. W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Oferenci którzy zaoferowali taką samą cenę zostaną niezwłocznie wezwani przez Sprzedającego do złożenia ofert dodatkowych
 7. Z Oferentem który zaproponuje najwyższą cenę Sprzedający podpisze umowę kupna zgodnie z załączonym wzorem zał nr 3
 8. Wydanie ruchomości zwycięzcy przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna oraz protokołu odbioru nabytej ruchomości zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia. 10.Nabyte w przetargu ruchomości, będą przez kupujących odbierane niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna na koszt własny, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze
  Sprzedającym.
 9. Wniesione wadium przez Oferenta który zaoferował najwyższą cenę zostanie
  zaliczone w poczet ceny sprzedaży.
 10. Wniesione wadium przez Oferenta który nie zaoferował najwyższej ceny zostanie
  zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe.
 11. Wadium ulega przepadkowi gdy Oferent który zaoferował najwyższą cenę uchyla się od zawarcia umowy kupna

Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr1: Druk oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika przetargu
Załącznik nr 3: Umowa kupna – sprzedaży.
Załącznik nr 4: Protokół odbioru nabytej ruchomości

OGŁOSZENIE – NOWY TERMIN LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach ogłasza licytację następujących ruchomości :

 1. Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji – Jelcz 315 ,nr podwozia 00853,nr silnika 08810108883 rok prod. 1981, aktualny PT (cena wywoławcza: 10 000 zł netto)
 2. Samochód do oczyszczania wpustów ulicznych – STAR SW-21,nr nadwozia 96023,nr silnika 116760, rok prod. 1982, aktualny PT (cena wywoławcza: 10 000 zł netto)
 3. Koparka Ostrówek NK-0451 B, nr podwozia PH2317, nr fabryczny 167261 , rok prod. 1998, Aktualny PT (cena wywoławcza: 10 000 zł netto)
 4. Ciągnik rolniczy Massy Ferguson 255,nr podwozia 29333, nr silnika 91944 (cena wywoławcza: 5000 zł netto)
 5. Wózek WGF-31 Melex, nr nadwozia 5034, nr silnika 77993 (cena wywoławcza: 750 zł netto)
 6. Przyczepa Rolnicza AGROMA, nr fabryczny SXAT169P1CB00929, masa całkowita 5810 kg, rok prod. 2001 (cena wywoławcza:3 000 zł netto)
 7. Agregat sprężarkowy SKODA PKD6 rok prod. 1985 (cena wywoławcza:1000 zł netto)
 8. Agregat spawalniczy KARELMA , rok prod. 1983 (cena wywoławcza: 1000 zł netto )

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania przetargowego zamieszczone są w regulaminie.

Ruchomości, przeznaczone na licytację, można obejrzeć w siedzibie sprzedającego w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu

Osoby biorące udział w licytacji na terenie tut. Zakładu zobowiązane są do noszenia maseczek oraz rękawic ochronnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr 74 660 66 83.


Otwarcie ZWIK – 18.05.2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świebodzice informuje, że w związku z opanowaną sytuacją epidemiologiczną, ZWIK sp.z.o.o. od dnia 18.05.2020 r. będzie otwarty.

(poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00)     

Skip to content