Zaproszenie do złożenia oferty

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. pracując w systemie radiowego dwukierunkowego inkasenckiego systemu odczytu wodomierzy firmy ITRON, zgłasza zapotrzebowanie na dostawę wodomierzy przystosowanych do współpracy z modułem zdalnego odczytu Any Quest Cyble  o częstotliwości nośnej 433MHz. 

Miasto Świebodzice wpisując się w ogólnopolski program ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

(jak również po wielu głosach mieszkańców), idąc za przykładem sąsiednich miast, rezygnuje z organizacji ’’Sylwestra miejskiego„ oraz pokazu fajerwerków.

         W trosce o dobro zwierząt, wspólnie ze wszystkimi organizacjami samorządowymi oraz szkołami organizujemy akcję ’’ZAMIAST FAJERWERKA DLA ZWIERZAKA WYŻERKA”. Zebrana karma dla zwierząt i koce zostaną przekazane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Świebodzic chętnie włączą się w tą szlachetną akcję.

Już nie raz okazaliście Państwo wielkie serca – zróbmy to i tym razem !!!

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach informuje, że przystępuje do realizacji zadania pn. ”Analiza złoża filtracyjnego na ASUW Dobromierz z ewentualną koncepcją i realizacją wymiany złóż z warstwą katalityczną do usuwania związków manganu i  żelaza z  wody”. W związku z  tym zainteresowane firmy, mogące składać oferty współpracy w  zakresie przeprowadzenia analizy złoża filtra pośpiesznego (badanie aktualnej wysokość złoża, granulacji warstw) oraz przedstawienia propozycji wymiany złoża zapewniającej spełnienie norm wartości mętności oraz zawartości manganu i żelaza w wodzie uzdatnionej zawartych w obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). 
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl lub pocztową na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice do dnia 31.12.2019r.

Analiza ryzyka ujęć wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach prosi o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji pt. „Analiza ryzyka”, dla następujących ujęć wody:

  1. Ujęcie wody podziemnej składające się z dwóch studni głębinowych znajdujące się w nieruchomości dz. nr 5, obr. Książ Nr 51, miasto Wałbrzych. 
  2. Ujęcie wody powierzchniowej na Potoku Lubiechowska Woda znajdujące się w nieruchomości dz. nr  794/2, obr. Śródmieście, miasto Świebodzice. Woda z Potoku Lubiechowska Woda nie jest bezpośrednio pobierana do uzdatnienia a przechodzi proces wstępnego oczyszczania w 3–ech stawach retencyjno – sedymentacyjnych. Stawy wraz ze stacją uzdatniania znajdują się na ogrodzonym terenie. 

Analiza ryzyka ujęć wody powinna być zgodna z zapisami art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 z poź. zm) i powinna zawierać:

– ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody;

– analizę hydrogeologiczną lub hydrologiczną oraz dokumentację hydrogeologiczna lub hydrologiczną;

– analizę identyfikacji źródeł zagrożeń wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu.

Cena wykonania dokumentacji powinna zawierać wszystkie koszty. 

W ofercie prosimy podać termin wykonania dokumentacji. 

Oferty prosimy składać w sekretariacie ZWiK bądź na adres sekretariat@zwik.swiebodzice.pl w terminie do dnia 30.11.2019.

Powołanie nowego Prezesa

W dniu 30 września 2019 r. w siedzibie ZWiK sp. z o.o. w  Świebodzicach podpisany został kontrakt menadżerski z nowym Prezesem Zarządu Spółki – panem Arturem Torbusem, który wygrał rozpisany przez Radę Nadzorczą ZWiK konkurs na to stanowisko. Na zdjęciu moment wręczenia kontraktu nowemu Prezesowi Zarządu przez Burmistrza Miasta –  Pawła Ozgę, obok Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Ryszard Kuc.

Na zdjęciu poniżej /od lewej/: Grzegorz Sulima – członek Rady Nadzorczej, Paweł Ozga – Burmistrz Miasta Świebodzice, Artur Torbus – Prezes Zarządu ZWiK, Ryszard Kuc – Przewodniczący Rady Nadzorczej i Jarosław Wasyliszyn jej sekretarz.

Informacja o wyborze Prezesa Zarządu

,, Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach informuje, że zakończyła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i powołała na to stanowisko pana Artura Torbusa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Kuc”

Skip to content