Analiza ryzyka ujęć wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach prosi o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji pt. „Analiza ryzyka”, dla następujących ujęć wody:

  1. Ujęcie wody podziemnej składające się z dwóch studni głębinowych znajdujące się w nieruchomości dz. nr 5, obr. Książ Nr 51, miasto Wałbrzych. 
  2. Ujęcie wody powierzchniowej na Potoku Lubiechowska Woda znajdujące się w nieruchomości dz. nr  794/2, obr. Śródmieście, miasto Świebodzice. Woda z Potoku Lubiechowska Woda nie jest bezpośrednio pobierana do uzdatnienia a przechodzi proces wstępnego oczyszczania w 3–ech stawach retencyjno – sedymentacyjnych. Stawy wraz ze stacją uzdatniania znajdują się na ogrodzonym terenie. 

Analiza ryzyka ujęć wody powinna być zgodna z zapisami art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 z poź. zm) i powinna zawierać:

– ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody;

– analizę hydrogeologiczną lub hydrologiczną oraz dokumentację hydrogeologiczna lub hydrologiczną;

– analizę identyfikacji źródeł zagrożeń wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu.

Cena wykonania dokumentacji powinna zawierać wszystkie koszty. 

W ofercie prosimy podać termin wykonania dokumentacji. 

Oferty prosimy składać w sekretariacie ZWiK bądź na adres sekretariat@zwik.swiebodzice.pl w terminie do dnia 30.11.2019.

Powołanie nowego Prezesa

W dniu 30 września 2019 r. w siedzibie ZWiK sp. z o.o. w  Świebodzicach podpisany został kontrakt menadżerski z nowym Prezesem Zarządu Spółki – panem Arturem Torbusem, który wygrał rozpisany przez Radę Nadzorczą ZWiK konkurs na to stanowisko. Na zdjęciu moment wręczenia kontraktu nowemu Prezesowi Zarządu przez Burmistrza Miasta –  Pawła Ozgę, obok Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Ryszard Kuc.

Na zdjęciu poniżej /od lewej/: Grzegorz Sulima – członek Rady Nadzorczej, Paweł Ozga – Burmistrz Miasta Świebodzice, Artur Torbus – Prezes Zarządu ZWiK, Ryszard Kuc – Przewodniczący Rady Nadzorczej i Jarosław Wasyliszyn jej sekretarz.

Informacja o wyborze Prezesa Zarządu

,, Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach informuje, że zakończyła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i powołała na to stanowisko pana Artura Torbusa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Kuc”

Informacja do ogłoszenia o badanie bilansu 2018/2019

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2017, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 76, poz. 694. ze zmianami ). Badaniem objęty zostanie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kasztanowa 1 58-160 Świebodzice            ( zwana w dalszym ciągu Zamawiającym ) za rok obrotowy 2018 (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.) i 2019 (od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

Badanie-bilansu-2018-2019

Skip to content