ZEZWOLENIA WĘDKARSKIE

!!! UWAGA ZMIANY !!!

ZEZWOLENIA WĘDKARSKIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje o możliwości wykupienia zezwolenia wędkarskiego na amatorski połów ryb wędką na Zbiorniku Wody Dobromierz.

Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu (7.00-15.00).  Zezwolenia wydawane są raz w tygodniu – ŚRODA w godz. 10:00 – 14:00 w pokoju nr 7 osobom,        które złożyły wniosek i uiściły opłatę.

W związku z likwidacją kasy przy ul. Kasztanowej 1 z dniem 01.05.2023r. opłatę należy uregulować przelewem bankowym lub bez dodatkowej prowizji w punkcie kasowym przy ul. Świdnickiej 11B. Opłatę, w wysokości 100 zł za zezwolenie, należy uregulować wyłącznie po złożeniu wniosku w ZWiK, do 3 dni przez odbiorem zezwolenia wędkarskiego – czyli najpóźniej w piątek.

Dane do przelewu:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Świebodzicach

Bank Santander O. Świebodzice

49 1090 2356 0000 0006 0005 8048

tytułem:  zezwolenie wędkarskie, imię i nazwisko z wniosku

Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb zobowiązane są posiadać przy sobie kartę wędkarską.         Z obowiązku tego zwolnione są osoby do lat 14, będące pod opieką osoby dorosłej posiadającej taką kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, które wykupiły zezwolenia, zobowiązane są do zwrotu wypełnionego            OBOWIĄZKOWEGO REJESTRU POŁOWÓW WĘDKARSKICH NA WODACH ZWiK ŚWIEBODZIC. Osobom, które nie zdały w/w rejestru odmawia się wydania kolejnego zezwolenia.

Więcej informacji na: 

http://www.zwik.swiebodzice.pl/

https://www.facebook.com/ZWiKSwiebodzice/

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Świebodzicach informuje, że w dniu 07.04.2023:

Zakład będzie czynny do godz. 12:00

Kasa przy ul. Kasztanowej 1 będzie czynna do godz. 11:30

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na:
Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 i 2023, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm.).

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie renowacji studni głębinowej znajdującej się na Stacji Wodociągowej – Pełcznica. 

W załączniku nr 1 przedstawiono mapę z lokalizacją studni oraz kartę hydrologiczną otworu wiertniczego.  

Proponowany zakres prac: 

a)           Pompowanie w celu określenia wydajności studni przed renowacją 

b)           Demontaż rurociągu pionowego wraz z pompą 

c)            Inspekcja studni kamerą TV przed renowacją wraz z zapisem na płycie CD

d)           Czyszczenie mechaniczne i chemiczne części czynnej filtra, wraz z usunięciem złogów związków manganu i żelaza.

e)           Czyszczenie mechaniczne wraz z regeneracją obsypki filtracyjnej

f)            Wypompowanie osadów z dna studni do nominalnej głębokości 

g)           Inspekcja studni kamerą TV po przeprowadzeniu renowacji wraz z zapisem na płycie

h)           Dezynfekcja studni 

i)             Montaż rurociągu pionowego wraz z pompą 

j)             Pompowanie wstępne mające na celu oczyszczenie studni 

k)            Przeprowadzenie badań laboratoryjnych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody przed włączeniem do eksploatacji 

l)             włączenie studni do pracy, wykonanie pomiaru wydajności studni po renowacji 

m)          sporządzenie sprawozdania z przebiegu wykonanych prac 

W ofercie należy przedstawić wartość oferty netto, termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji. 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl lub pocztową na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice do dnia 26.07.2022r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udziela: Kamil Sulej nr tel. 600 910 534

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. pracując w systemie radiowego dwukierunkowego inkasenckiego systemu odczytu wodomierzy firmy ITRON, zgłasza zapotrzebowanie na dostawę wodomierzy przystosowanych do współpracy z modułem zdalnego odczytu Any Quest Cyble  o częstotliwości nośnej 433MHz. 

Miasto Świebodzice wpisując się w ogólnopolski program ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

(jak również po wielu głosach mieszkańców), idąc za przykładem sąsiednich miast, rezygnuje z organizacji ’’Sylwestra miejskiego„ oraz pokazu fajerwerków.

         W trosce o dobro zwierząt, wspólnie ze wszystkimi organizacjami samorządowymi oraz szkołami organizujemy akcję ’’ZAMIAST FAJERWERKA DLA ZWIERZAKA WYŻERKA”. Zebrana karma dla zwierząt i koce zostaną przekazane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Świebodzic chętnie włączą się w tą szlachetną akcję.

Już nie raz okazaliście Państwo wielkie serca – zróbmy to i tym razem !!!

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach informuje, że przystępuje do realizacji zadania pn. ”Analiza złoża filtracyjnego na ASUW Dobromierz z ewentualną koncepcją i realizacją wymiany złóż z warstwą katalityczną do usuwania związków manganu i  żelaza z  wody”. W związku z  tym zainteresowane firmy, mogące składać oferty współpracy w  zakresie przeprowadzenia analizy złoża filtra pośpiesznego (badanie aktualnej wysokość złoża, granulacji warstw) oraz przedstawienia propozycji wymiany złoża zapewniającej spełnienie norm wartości mętności oraz zawartości manganu i żelaza w wodzie uzdatnionej zawartych w obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). 
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl lub pocztową na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice do dnia 31.12.2019r.

Skip to content