Analiza ryzyka ujęć wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach prosi o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji pt. „Analiza ryzyka”, dla następujących ujęć wody:

  1. Ujęcie wody podziemnej składające się z dwóch studni głębinowych znajdujące się w nieruchomości dz. nr 5, obr. Książ Nr 51, miasto Wałbrzych. 
  2. Ujęcie wody powierzchniowej na Potoku Lubiechowska Woda znajdujące się w nieruchomości dz. nr  794/2, obr. Śródmieście, miasto Świebodzice. Woda z Potoku Lubiechowska Woda nie jest bezpośrednio pobierana do uzdatnienia a przechodzi proces wstępnego oczyszczania w 3–ech stawach retencyjno – sedymentacyjnych. Stawy wraz ze stacją uzdatniania znajdują się na ogrodzonym terenie. 

Analiza ryzyka ujęć wody powinna być zgodna z zapisami art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 z poź. zm) i powinna zawierać:

– ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody;

– analizę hydrogeologiczną lub hydrologiczną oraz dokumentację hydrogeologiczna lub hydrologiczną;

– analizę identyfikacji źródeł zagrożeń wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu.

Cena wykonania dokumentacji powinna zawierać wszystkie koszty. 

W ofercie prosimy podać termin wykonania dokumentacji. 

Oferty prosimy składać w sekretariacie ZWiK bądź na adres sekretariat@zwik.swiebodzice.pl w terminie do dnia 30.11.2019.

Dodaj komentarz

Skip to content