KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 02.04.2021 r. (piątek) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach czynny jest do godz. 12:00.

Wydłużamy czas wydawania zezwoleń wędkarskich

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. wydłuża czas wydawania zezwoleń wędkarskich na amatorski połów ryb na zbiorniku Dobromierz. Zezwolenia wydawane są raz w tygodniu – ŚRODA w godz. 10:00 – 14:00 w pokoju nr 7 w siedzibie spółki.

Pozostałe warunki wydawania zezwoleń pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przychodzenie do tut. spółki bez osób towarzyszących. Wejście do siedziby spółki możliwe jest jedynie z zasłoniętymi maseczką ustami i nosem oraz po dezynfekcji rąk.

ZEZWOLENIA WĘDKARSKIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje o możliwości wykupienia Zezwolenia wędkarskiego na amatorski połów ryb wędką na Zbiorniku Dobromierz.

Zezwolenie na 7 dni wędkowania w cenie 100 zł, płatne w kasie ZWiK, po wcześniejszym złożeniu Wniosku

Miejsca, w których dopuszcza się połów ryb wędką zgodne z Mapą

Zezwolenia wydawane są raz w tygodniu – ŚRODA – w godzinach 10-12 w pokoju nr 7.

Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb zobowiązane są posiadać przy sobie opłaconą kartę wędkarską. Z obowiązku tego zwolnione są osoby do lat 14, będące pod opieką osoby dorosłej posiadającej taką kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA !!!

Wędkarze, którzy w roku 2020 wykupili w/w Zezwolenia zobowiązani są do zwrotu wypełnionego OBOWIĄZKOWEGO REJESTRU POŁOWÓW WĘDKARSKICH NA WODACH ZWiK ŚWIEBODZICE – za rok 2020. 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. (czwartek) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach czynny jest do godz. 12:00.

Wznawiamy osobistę obsługę!

Informujemy, że od dnia 07.12.2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. będzie czynny od 7:00 do 15:00.

Kasa będzie czynna od 7:00 do 14:30 (z przerwą od 9:00 do 10:00)

Będzie możliwość załatwienia spraw osobiście w siedzibie Spółki przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zmiana trybu pracy Działu Obsługi Klienta od dnia 17.11.2020 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świebodzice informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informuje, że Dział Obsługi Klienta i Kasa od dnia 17.11.2020 r. będzie nieczynna do odwołania. Nie będzie również możliwości załatwiania spraw, które wymagały by osobistej wizyty w siedzibie Spółki.

Zachęcamy do kontaktu:

·       telefonicznie: 74 660 66 56 (poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00)

·       poprzez pocztę elektroniczną – adres e-mail: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl  

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

UWAGA – 12 – 13 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo i poprawę jakości świadczonych dla Państwa usług przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach informujemy, że w dniach 12 – 13 listopada 2020 r. zostaną przeprowadzone prace konserwacyjno – modernizacyjne infrastruktury ITC w Spółce.

W tych dniach planowane jest również wykonanie dezynfekcji pomieszczeń metodą ozonowania. W związku z powyższymi mogą nastąpić tymczasowe, chwilowe przerwy w obsłudze Klientów zarówno w Zakładzie przy ul. Kasztanowej 1 jak i obsłudze telefonicznej i emailowej. Jeżeli jest to możliwe proponujemy przełożyć wizyty planowane na dzień 12-13 listopada 2020 r. na inny termin.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 


Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i 2021, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 ze zm.).

Zobacz więcej szczegółów

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy
ul. Kasztanowej 1 zwany dalej Sprzedającym ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż n/w ruchomości :
I. Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji – Jelcz 315 ,nr podwozia
00853,nr silnika 08810108883 rok prod. 1981, aktualny PT (cena minimalna:
10 000 zł netto)
II. Samochód do oczyszczania wpustów ulicznych – STAR SW-21,nr nadwozia
96023,nr silnika 116760, rok prod. 1982, aktualny PT (cena minimalna: 10 000 zł
netto)

 1. Termin składania ofert upływa dnia 2020.09.11 o godz. 10.00
 2. Ruchomości, przeznaczone na przetarg, można obejrzeć w siedzibie sprzedającego do dnia 2020.09.10 w godzinach od 08.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Osobą upoważnianą do kontaktu ze strony Sprzedającego jest Robert Kania nr telefonu 501 589 519
 3. Wszczęcie przetargu następuje poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ZWiK Sp. z .o.o. w Świebodzicach oraz stronie internetowej
  www.zwikswiebodzice.pl
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2020.09.14 o godz.10.00. Po otwarciu ofert Komisja przetargowa Sprzedającego sporządza protokół z przetargu i umieszcza go na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warunki uczestnictwa w przetargu

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę zgodnie z
wymaganiami do dnia 2020.09.11 do godz. 10.00.

 1. Wniesienie wadium na zakup ruchomości w wysokości 10% ceny minimalnej
  przelewem na konto nr : 49 1090 2356 0000 0006 0005 8048 z odpowiednim tytułem(nazwa pojazdu) przed terminem składania ofert.
 2. Oferent może złożyć ofertę na zakup tylko tych ruchomości których kupnem jest
  zainteresowany.
 3. Ofertę należy złożyć do dnia 2020.09.11 do godz. 10.00 w siedzibie ZWiK w
  zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący „ Oferta na zakup ruchomości-nie otwierać przed dniem 2020.09.14 do godz. 10.00”. Oferta musi być złożona na druku oferty stanowiącej zał nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami o których mowa na druku oferty ( Wypis z RDG KRS, dowód wpłaty wadium i inne )
 4. Oferty które wpłyną po terminie nie będą brały udziału w przetargu i zostaną odesłane
  przez Sprzedającego do Oferenta bez ich otwierania .
 5. Oferty które będą zawierały cenę mniejszą od minimalnej zostaną odrzucone
 6. W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Oferenci którzy zaoferowali taką samą cenę zostaną niezwłocznie wezwani przez Sprzedającego do złożenia ofert dodatkowych
 7. Z Oferentem który zaproponuje najwyższą cenę Sprzedający podpisze umowę kupna zgodnie z załączonym wzorem zał nr 3
 8. Wydanie ruchomości zwycięzcy przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna oraz protokołu odbioru nabytej ruchomości zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.Nabyte w przetargu ruchomości, będą przez kupujących odbierane niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna na koszt własny, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze
  Sprzedającym.
 9. Wniesione wadium przez Oferenta który zaoferował najwyższą cenę zostanie
  zaliczone w poczet ceny sprzedaży.
 10. Wniesione wadium przez Oferenta który nie zaoferował najwyższej ceny zostanie
  zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe.
 11. Wadium ulega przepadkowi gdy Oferent który zaoferował najwyższą cenę uchyla się od zawarcia umowy kupna

Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr1: Druk oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika przetargu
Załącznik nr 3: Umowa kupna – sprzedaży.
Załącznik nr 4: Protokół odbioru nabytej ruchomości